Kvalitativ, kapacitetsstark storregional kollektivtrafik

För att uppnå målen om en effektiv, hållbar, flerkärnig regionförstoring och internationell konkurrenskraft behöver den storregionala kollektivtrafiken utvecklas med spårtrafiken som grund.

Regionerna har skyndat på satsningarna på förbättrat kollektivtrafik med syfte att skapa ännu bättre förutsättningar för en långsiktig och hållbar tillväxt i Stockholm-Mälarregionen. Ett exempel är Citybanans medfinansiering. Satsningarna behöver mötas upp av staten i form av infrastruktursatsningar för att ge samhället en optimal nytta.

Vad behövs på nationell nivå?

 • Kapacitet för att möjliggöra en robust tågtrafik enligt Mälardalstrafik Etapp 2.
 • Ett uppdrag till Trafikverket att utveckla regelverket för tilldelning av spårkapacitet med syfte att långsiktigt säkerställa en balans mellan de olika marknadssegmenten.
 • Förbättrade prognosverktyg och -modeller. I nuläget undervärderar Trafikverket tåg- och kollektivtrafiken i sina prognoser.
 • Den stationsavgift som passagerare med pendel-, regional- och fjärrtåg måste betala vid av- och påstigning vid Arlanda C motverkar ett hållbart resande till Arlanda.
 • Tillräcklig kapacitet i järnvägssystemet söder och norr om Stockholm så att nyttan med Ostlänken samt Ostkustbanan och Mälarbanan optimeras.
 • Vidareutvecklad trafikinformation för järnväg och väg tillsammans med regionerna.
 • Bristen på kompetens inom infrastruktursektorn. Kompetensbristen behöver åtgärdas för att klara nya infrastruktursatsningar.

Stockholm-Mälarregionens åtagande

 • Fortsatt utveckling av kollektivtrafiken: De senaste åren har regionerna ökat sina åtaganden för storregional kollektivtrafik, bland annat genom inköp av nya tåg och fler avgångar. Fortsatt stärkt samordning och förbättra tillgängligheten till och från de mindre orterna och omgivande landsbygd till närliggande nodstad är nyckelfaktorer.
 • Utveckling av strategiska bytespunkter mellan lokal och regional kollektivtrafik samt för anslutande trafikslag.
 • Anpassning till så många resenärsgrupper som möjligt, däribland funktionshindrade.
 • Stadsutveckling och bostadsbyggande i kollektivtrafiknära läge. Bygga ikapp bostadsbehoven.
 • Stockholm-Mälarregionen fortsätter att växa ihop till en stark arbetsmarknad och då måste tågresorna till jobb och studier fungera. Satsningar måste göras där det lever och bor människor. Idag konkurrerar regionaltågen och fjärrtågen om samma järnväg, och nu prioriteras fjärrtågen. Det tycker vi är fel. De som dagligen ska till jobbet måste ha en högre prioritet än den som åker en gång om året.

  Tommy Levinsson (S), Regionråd, Region Västmanland

Tillbaka till Vår lösning

Tillbaka