Trimningspaketet

För ett effektivt järnvägs- och vägnät krävs det riktade underhålls- och förbättringsinsatser som leder till förkortade restider och ökade hastigheter.

Med små välriktade satsningar kan trafiksystemet förbättras

Genom att effektivisera järnvägs- och vägnätet med trimningsåtgärder kan hastigheterna öka och restiderna förkortas. Här bör fokus ligga på högbelastade delar av järnvägs- och vägnätet som exempelvis Västra och Södra stambanan. 

Stockholm-Mälarregionen växer och behöver ett fungerande transportsystem. För att nå det behövs längre mötesspår, längre plattformar, uppdatering av regelverk (framför allt bromstabellerna samt anpassning av de viktigaste rangerbangårdarna. Omlastningsmöjligheterna bör förbättras med teknikutveckling för att då minska kostnaderna. Därtill bör effektiviserade åtgärder på europavägarna prioriteras genom ITS-lösningar för en effektivare användning av vägnätet med till exempel ökad bussframkomlighet och att bättre samordning kan ske mellan de olika trafikslagen.  

Det behövs en effektivare användning av vägnätet, framför allt Stockholm inre vägnät, med bl. a ökad bussframkomlighet och bättre samordning mellan trafikslagen. Framkomlighetsprogrammet för Stockholms län är här en god vägvisare. 

 Men en pott för trimningsåtgärder i Stockholm-Mälarregionen, som kan anpassas under åren i takt med att behoven uppstår, säkerställs en robust tågtrafik för våra Mälartåg 

  • Systemanalysen ska bidra till att vi når målen i En Bättre Sits. Att förstora arbetsmarknaden och bidra till regional utveckling samtidigt som vi tar tillvara regionens attraktiva boendemiljöer, styrkeområden och kompetenser. Vi är eniga om detta och det är styrkan i En Bättre Sits.

    Julie Tran (C), Regionråd, Region Östergötland

Tillbaka till Vår lösning

Tillbaka