Trimningspaketet

För ett effektivt järnvägs- och vägnät krävs det riktade underhålls- och förbättringsinsatser som leder till förkortade restider och ökade hastigheter.

Små välriktade satsningar ger stor förbättring

Stockholm-Mälarregionen växer och behöver ett fungerande transportsystem snabbare än stora statliga investeringar kan genomföras. Genom trimningsåtgärder genom trimningspaketet kan framkomligheten öka och restiderna förkortas på kortare tid och till lägre kostnad. Detta gäller framför allt högbelastade delar av järnvägsnätet, som Västra och Södra stambanan samt Ostkustbanan. 

En Bättre Sits prioriterar ett trimningspaket för järnvägsnätet i Stockholm-Mälarregionen, som tas fram i nära samverkan med Trafikverket. Det behövs en optimering av spåranvändningen, trimning av signal- och växelsystem, förbättrade vändmöjligheter, anpassning av plattformar, stärkt kapacitet för uppställning och service, säkrad elkraftförsörjning samt stärkt trafikledning och trafikinformation. Detta behöver ske så snart som möjligt och absolut innan 2030.

Åtgärderna är nödvändiga för att möjliggöra den tågtrafik Mälardalstrafik kommer att upphandla, en utveckling av pendeltågstrafiken samt anpassning till nya fordon. De är också nödvändiga för att bättre samordna gods- och personflöden på järnväg i regionen samt öka andelen klimatsmarta transporter.

  • Systemanalysen ska bidra till att vi når målen i En Bättre Sits. Att förstora arbetsmarknaden och bidra till regional utveckling samtidigt som vi tar tillvara regionens attraktiva boendemiljöer, styrkeområden och kompetenser. Vi är eniga om detta och det är styrkan i En Bättre Sits.

    Julie Tran (C), Regionråd, Region Östergötland

Tillbaka till Vår lösning

Tillbaka