Svealandsbanan

Svealandsbanan behöver kapacitet för utökad trafik på sträckan Folkesta-Rekarne. Det kommer även UVEN till nytta när kollektivtrafiken blir mer sammanhållen och tågtrafiken ökar.

Ökad kapacitet skapar jobb och bostäder längs Svealandsbanan

En sammanhållen kollektivtrafik med tätare trafikavgångar är ett av Stockholm-Mälarregionens viktigaste åtaganden. Det gäller inte minst Svealandsbanan som löper mellan Södertälje och Eskilstuna och är viktig för regionaltrafiken.

Tåglinjen UVEN går längs Svealandsbanan och är en av de tåglinjer som får nya tåg och fler trafikavgångar, vilket inte minst gynnar arbets- och studiependlare.

Men för att regionen ska kunna fortsätta växa på ett hållbart sätt behövs även statliga infrastrukturinvesteringar. En Bättre Sits vill att kapaciteten på Svealandsbanan ökas för utökad trafik på sträckan Folkesta-Rekarne. Det kommer även UVEN-trafiken till nytta.

Investeringen stärker attraktionskraften för Svealandsbanans pendlarkommuner som till exempel Eskilstuna genom att underlätta vardagen för resenärerna, samtidigt som förutsättningarna för nya bostadsinvesteringar ökar.

Det bidrar inte minst till att skapa de 700 000 nya jobb som arbetsmarknaden i Stockholm-Mälarregionen väntas växa med till 2050.

  • Varje dag reser många pendlare till och från Sörmland. Våra sju län bildar en gemensam arbetsmarknadsregion med en starkt tillväxt. Men våra järnvägar och vägar är redan idag överbelastade. Det här kräver att vi, liksom tidigare, förmår att prioritera vilka infrastrukturinsatser som är ger bäst effekt. Det goda samarbetet mellan våra län gör att vi tillsammans kan gå fram till staten med vad vi prioriterar inom transportinfrastrukturen.

    Monica Johansson (S), Regionstyrelsens ordförande, Region Sörmland

Tillbaka till Vår lösning

Tillbaka