Stabila förutsättningar för Gotlands transporter

Gotland är som ö helt beroende av en väl fungerande sjö- och luftfart för resor och transporter till fastlandet. Gotlands läge gör trafiken till och från fastlandet till en avgörande utvecklingsfråga.

Drygt 3200 personer arbetspendlar mellan Gotland och fastlandet. Det lokala näringslivet, framför allt jordbruket och turismen, är starkt transportberoende. Från Gotlands sida har sedan länge framförts att färjetrafiken måste ses som Gotlands landsväg till fastlandet och måste därför vara en del i den nationella infrastrukturen och infrastrukturplaneringen. För att klara Gotlands försörjning är en reservhamn mycket angelägen, något som inte längre finns som krav från statens sida. Trafiken är avgörande för andra funktioner i samhället. Flygets betydelse för Gotland gör att Visby flygplats har en strategisk roll. Gotlands läge gör det också nödvändigt att flygplatsen har en beredskap dygnet om för kris- och nödsituationer. 

Det nuvarande trafiksystemet ses allmänt som väl fungerande och uppväger till viss del de transportmässiga nackdelar som ö-läget medför. Upphandlingsprocesserna skapar dock återkommande osäkerhet i det gotländska samhället och näringslivet om hur trafiken ska komma att se ut. Osäkerhet om långsiktiga spelregler, som till exempel om vilka fastlandshamnar som ska trafikeras, överfartstider och kapacitet är till nackdel för utvecklingen. 

Vad behövs på nationell nivå?

  • Tillgängligheten till Gotland måste garanteras genom trafiksystem som ger förutsättningar för en hållbar utveckling av gotländskt näringsliv och samhälle. 

Stockholm-Mälarregionens åtagande

  • Att tillse att transportsystemet i regionen är avpassat för Gotlands behov.
  • För en ö-region som Gotland är kommunikationerna a och o, att vi har bra tillgänglighet när det gäller färjetrafik och flyg. Detta är viktigt för att vara en attraktiv plats för människor att leva och bo på men också för våra företagare att kunna konkurrera på en större marknad.

    Eva Nypelius (C), Regionstyrelsens ordförande, Region Gotland

Tillbaka till Vår lösning

Tillbaka