Ökad tillgänglighet och regionintegration

Stockholm-Mälarregion är en funktionellt enkärnig region - samtliga regioner har en tydlig koppling till Stockholm. Utöver detta finns resmönster mellan nodstäder inom regionen, som exempelvis Eskilstuna-Västerås. Fokus ligger på rälsburen och klimatsmart trafik.

För att uppnå målet om internationell konkurrenskraft behövs en god tillgänglighet till Stockholm och Arlanda. Att bättre knyta samman de större städerna, sinsemellan och med kringliggande orter och omland, ger förutsättningar för en starkare utveckling i regionen som helhet.

Vad behövs på nationell nivå?

 • Kapacitet för fler och snabbare avgångar i den stor- och interregionala spårtrafiken. Anpassade stationer vid de hårt ansträngda bytespunkterna i Stockholms län.
 • Passageraravgifter för tågresenärer som stiger på/av vid Arlanda får inte avskräcka resenärer.
 • Tillräcklig kapacitet över Saltsjö-Mälarsnittet.
 • Goda tvärgående förbindelser mellan Stockholms läns regionala stadskärnor.
 • Återställd och därefter bibehållen funktionalitet i stomnätet. I första hand järnvägar och Europavägar.

Stockholm-Mälarregionens åtagande

 • Utveckling av den storregionala tågtrafiken.
 • Förbättrad tillgänglighet till och från de mindre orterna till nodstäderna.
 • Utveckla stationerna för trafik och bostäder. Med strategiska bytespunkter för resande och stationsnära planering med koncentration av bostads- och verksamhetsutveckling till de regionala nodstäderna samt orter med bra förutsättningar för kollektivtrafik.
 • Bygga ikapp bostadsbehoven – minst 300 000 nya bostäder till 2030.
 • Tillsammans kan vi göra skillnad. I vår region bor och verkar 40 procent av Sveriges befolkning, Vi måste fortsätta att jobba tillsammans och vara överens om satsningarna på infrastruktur för att kunna skapa bra möjligheter för de som bor och verkar i regionen, men det är också viktigt för hela landet.

  Minoo Aktarzand, Landshövding, Västmanlands län

Tillbaka till Vår lösning

Tillbaka