Mälarbanan

Längs Mälarbanan behövs kapacitet för utökad trafik på sträckan Kolbäck-Hovsta. Därtill behövs en ombyggnad av spårområdena på Örebro och Västerås centralstationer för att klara utökade resenärsflöden och frigöra kapacitet för gods.

Låt Mälarbanan öka nyttan med Citybanan

I dag bor var fjärde svensk i Mälardalsregionen och allt fler flyttar hit. Förseningar och trängsel är i dag vardag för många som pendlar på Mälarbanan – järnvägen norr om Mälaren mellan Stockholm och Örebro, via Västerås.

När varken persontrafik eller godstransporter fungerar optimalt äventyras företagens verksamheter, arbetstillfällen och tillväxten. Transportsystemet står de närmaste decennierna dessutom inför en kraftig ökning av trafiken.

Utbyggnaden av Mälarbanan för ökad spårkapacitet gör att den totala nyttan av Citybanan uppnås samtidigt som det samlade behovet från fjärrtrafiken, regionaltrafiken och pendeltågstrafiken kan klaras.

En Bättre Sits vill utöka trafikkapaciteten på sträckan Kolbäck-Hovsta, vilket möjliggör en utökad trafik på Svealandsbanan och att fler tåg kan vändas i Arboga. Även spårområdena på Örebro respektive Västerås central behöver byggas om.

Dessa åtgärder skulle både bidra till bättre godstransporter och pendling på Mälarbanan. Därmed möjliggörs en fortsatt integration av arbets-, studie- och bostadsmarknaderna i Stockholm, Västerås och Örebro – och underlättar såväl nyrekrytering som att behålla befintliga medarbetare och kompetens.

  • Teknikskiften och globala trender kan förändra situationen väldigt snabbt. Coronapandemin har slagit hårt mot resandet i Stockholm-Mälarregionen. Samtidigt måste vi planera för framtidens resande där kollektivtrafiken står i centrum och vi tar tillvara på nya digitala lösningar. Fortsatt samarbete över länsgränserna är avgörande för en hållbar utveckling i Stockholm-Mälarregionen.

    Tomas Eriksson (MP), Kollektivtrafikregionråd, Region Stockholm

Tillbaka till Vår lösning

Tillbaka