Mälarbanan

Längs Mälarbanan behövs kapacitet för utökad trafik på sträckan Kolbäck-Hovsta. Därtill behövs en ombyggnad av spårområdena på Örebro och Västerås centralstationer för att klara utökade resenärsflöden och frigöra kapacitet för gods.

Mälarbanan möjliggör tillväxt och ökar nyttan med Citybanan

I dag bor var fjärde svensk i Mälardalsregionen och allt fler flyttar hit. Pendlingen och godstransporterna in mot Stockholm ökar snabbt och det är växande flöden även i andra riktningen. Mälarbanan – järnvägen mellan Stockholm, Västerås och Örebro – är även en del av den primära järnvägsförbindelsen mellan Stockholm och Oslo.

Förseningar och trängsel är vardag för många som pendlar på Mälarbanan. När persontrafik och godstransporter inte fungerar optimalt äventyras företagens verksamheter, arbetstillfällen och tillväxten. Transportsystemet står de närmaste decennierna dessutom inför en kraftig ökning av trafiken.

Utbyggnaden av Mälarbanan gör att den totala nyttan av Citybanan blir större, samtidigt som det samlade behovet från fjärrtrafiken, regionaltrafiken och pendeltågstrafiken kan mötas. En Bättre Sits vill utöka kapaciteten på sträckan Kolbäck-Hovsta, vilket är till nytta även för en utökad trafik på Svealandsbanan samt för att kunna vända fler tåg i Arboga. Samtidigt behöver spårområdena på Örebro respektive Västerås central byggas om, för att klara utökade resenärsflöden och frigöra kapacitet för gods. Detta behöver vara åtgärdat innan 2030.

Dessa åtgärder är en förutsättning för att klara större volymer av godstransporter och arbetspendling på Mälarbanan. De möjliggör en fortsatt integration av arbets-, studie- och bostadsmarknaderna i Stockholm, Västerås och Örebro – och underlättar såväl nyrekrytering som att behålla befintliga medarbetare och kompetens. De är även en viktig del av ambitionerna att öka andelen gods och persontransporter på järnväg, för att därigenom minska transportsektorns klimat- och miljöpåverkan.

  • Teknikskiften och globala trender kan förändra situationen väldigt snabbt. Coronapandemin har slagit hårt mot resandet i Stockholm-Mälarregionen. Samtidigt måste vi planera för framtidens resande där kollektivtrafiken står i centrum och vi tar tillvara på nya digitala lösningar. Fortsatt samarbete över länsgränserna är avgörande för en hållbar utveckling i Stockholm-Mälarregionen.

    Tomas Eriksson (MP), Kollektivtrafikregionråd, Region Stockholm

Tillbaka till Vår lösning

Tillbaka