Internationell tillgänglighet

Målet är att skapa ett transportsystem där regionens och nationens internationella konkurrenskraft utvecklas. Internationell konkurrenskraft beror på såväl de regionala, nationella som de globala kommunikationsmöjligheterna för människor och gods.

För att Stockholm-Mälarregionen även fortsättningsvis ska vara en stark tillväxtmotor för Sverige är den internationella tillgängligheten avgörande. I detta har Arlanda och järnvägen inom det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) en nyckelroll tillsammans med sjöfarten i Östersjöområdet .

Vad behövs på nationell nivå?

 • Investeringar i järnvägsinfrastrukturen är nödvändiga för att nå gällande internationell standard både för gods- och persontransporter samt för att säkra den framtida tillgängligheten via järnväg.
 • Arlanda ska vara Skandinaviens ledande flygplats och utgöra ett nationellt intresse. För svensk konkurrenskraft och tillväxt behövs fler internationella direktförbindelser från Arlanda till strategiskt viktiga marknader i världen.
 • Stora volymer av högvärdigt gods ger förutsättningar för att bibehålla befintliga samt etablering av nya interkontinentala flyglinjer.
 • Stora resenärsflöden ställer krav på en effektiv användning av befintlig infrastruktur. Med kollektivtrafik frigörs kapacitet i transportsystemet och bidrar till minskad miljöpåverkan. Därför ska kollektivtrafiken vara det primära transportsättet till och från Arlanda.
 • Infrastrukturen i hamnområdena ska ge förutsättningar för passagerartrafik. Det ska vara enkelt att ta sig till och från hamnen med kollektivtrafik. Lättillgängliga terminaler ger förutsättningar för en god internationell tillgänglighet via sjöfart.
 • En förutsättning för att sjöfarten ska fungera vintertid är ett öppet vatten. Staten behöver säkerställa att det finns en väl fungerande isbrytarflotta.

Stockholm-Mälarregionens åtagande

 • Föra fram En Bättre Sits prioriteringar på den europapolitiska nivån
 • Utveckla en god tillgänglighet till Arlanda med kollektivtrafik
 • Arlanda har en central betydelse för den nationella och internationella tillgängligheten. För hela landet är det viktigt att Arlandas funktion stärks med väl fungerade kopplingar mellan inrikes- och utrikestrafiken. Det är också viktigt att förbättra den internationella tillgängligheten med tåg i regionen, både vad gäller förbindelser mot Norge och kontinenten.

  Johan Örjes (C), Regionråd, Region Uppsala

Tillbaka till Vår lösning

Tillbaka