Internationell tillgänglighet

Stockholm-Mälarregion är en funktionellt enkärnig region - samtliga regioner har en tydlig koppling till Stockholm. Utöver detta finns resmönster mellan nodstäder inom regionen, som exempelvis Eskilstuna-Västerås. Fokus ligger på rälsburen och klimatsmart trafik.

För att Stockholm-Mälarregionen även fortsättningsvis ska vara en stark tillväxtmotor för Sverige är den internationella tillgängligheten avgörande. I detta har Arlanda och järnvägen inom det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) en nyckelroll tillsammans med sjöfarten i Östersjöområdet .

Vad behövs på nationell nivå?

 • Investeringar i järnvägsinfrastrukturen är nödvändiga för att nå gällande internationell standard både för gods- och persontransporter samt för att säkra den framtida tillgängligheten via järnväg.
 • Arlanda ska vara Skandinaviens ledande flygplats och utgöra ett nationellt intresse. För svensk konkurrenskraft och tillväxt behövs fler internationella direktförbindelser från Arlanda till strategiskt viktiga marknader i världen.
 • Stora volymer av högvärdigt gods ger förutsättningar för att bibehålla befintliga samt etablering av nya interkontinentala flyglinjer.
 • Stora resenärsflöden ställer krav på en effektiv användning av befintlig infrastruktur. Med kollektivtrafik frigörs kapacitet i transportsystemet och bidrar till minskad miljöpåverkan. Därför ska kollektivtrafiken vara det primära transportsättet till och från Arlanda.
 • Infrastrukturen i hamnområdena ska ge förutsättningar för passagerartrafik. Det ska vara enkelt att ta sig till och från hamnen med kollektivtrafik. Lättillgängliga terminaler ger förutsättningar för en god internationell tillgänglighet via sjöfart.
 • En förutsättning för att sjöfarten ska fungera vintertid är ett öppet vatten. Staten behöver säkerställa att det finns en väl fungerande isbrytarflotta.

Stockholm-Mälarregionens åtagande

 • Föra fram En Bättre Sits prioriteringar på den europapolitiska nivån
 • Utveckla en god tillgänglighet till Arlanda med kollektivtrafik
 • Arlanda har en central betydelse för den nationella och internationella tillgängligheten. För hela landet är det viktigt att Arlandas funktion stärks med väl fungerade kopplingar mellan inrikes- och utrikestrafiken. Det är också viktigt att förbättra den internationella tillgängligheten med tåg i regionen, både vad gäller förbindelser mot Norge och kontinenten.

  Johan Örjes (C), Regionråd, Region Uppsala

Tillbaka till Vår lösning

Tillbaka