Effektiv godshantering och varuförsörjning

För att uppnå målen om ett effektivt, hållbart nyttjande av transportsystemet samt utveckling av den nationella och internationella konkurrenskraften, behövs även en effektiv godshantering och varuförsörjning.

Stockholm-Mälarregionen, likt resten av landet, är beroende av en väl fungerande godshantering och varuförsörjning, men i nuläget finns många brister som förhindrar ett optimalt användande av infrastrukturen. För att uppnå målen om ett effektivt, hållbart nyttjande av transportsystemet behövs en mer effektiv godshantering och varuförsörjning.

Vad behövs på nationell nivå?

  • Det måste finnas kapacitet för ökad andel gods på järnväg, där försörjningen av kombiterminalerna i regionen samt tillräcklig kapacitet för transittrafiken är avgörande.
  • En ökad godstrafik på järnväg ska ske i samklang med persontrafikens utveckling. Det innebär en bättre fungerande tågtilldelningsprocess och spårkapaciteten som räcker för person- och godstrafik.
  • På vägsidan är det bättre kapacitet och standard på Europavägarna som behöver prioriteras.
  • För effektivt utnyttjande av en ökad andel gods på järnväg och sjö samt en implementering av fossilfria drivmedel krävs styrmedel och teknikutveckling.
  • Om man väljer att bygga ut ett nationellt elvägssystem, bör det starta med pågående utredningssträckor på E20 och rv73.
  • Bristen på kompetens inom infrastruktursektorn har ökat på senare år inom såväl högskoleyrken som andra yrken. Det riskerar att bli en flaskhals för infrastrukturprojekt.

Stockholm-Mälarregionens åtagande

  • Implementera den storregional godsstrategi för att förbättra beredskapen för framtida åtgärder i transportsystemet i Stockholm-Mälarregionen.
  • Effektiva och hållbara godstransporter är avgörande för regionens utveckling. Kapaciteten på våra spår, vägar och farleder behöver öka och tas tillvara. För att stärka konkurrenskraften behöver vi en ökad storregional samverkan med näringsliv och akademi. Därför har vi inrättat ett storregionalt godstransportråd.

    Jan Owe-Larsson (M), Region Östergötland

Tillbaka till Vår lösning

Tillbaka