E4

Kapaciteten för E4 norr om Förbifart Stockholm och till Arlanda behöver utökas för att undvika att sträckan blir en flaskhals i en redan hårt belastad infrastruktur.

En säkrare och framkomligare väg framåt

De storregionala pendlingsstråken följer främst de stora europavägarna som E4, E18 och E20 samt järnvägarna. E4 är också en av vägarna med störst godsflöden till och från Stockholm-Mälarregionen.

Före 2030 behövs åtgärder i väginfrastrukturen för att upprätthålla funktionerna i de nationella godsstråken.

På Europavägarna är det framförallt E4 och E18 som behöver förbättras. E4, vars beräknade livslängd på 40 år passerat sedan länge, behöver förbättras och anpassas till dagens trafikvolymer.

En bättre sits vill prioritera nationella investeringar i E4 på sträckan norr om Förbifart Stockholm till Arlanda. En sådan kapacitetsförbättring medför både ökad trafiksäkerhet och framkomlighet.

  • För Sverige som ett starkt exportberoende land har Arlanda en avgörande betydelse. Men kommunikationerna till och från Sveriges största flygplats är bristfälliga. Därför måste alla nodstäder i Stockholm-Mälarregionen få snabba direktförbindelser med Arlanda genom spårbunden kollektivtrafik. Även prioriterade körfält för buss till och från huvudstaden behövs så att kollektivtrafik blir det självklara valet till Arlanda och inte bil som det är idag.

    Jens Sjöström (S), Oppositionsregionråd, Region Stockholm

Tillbaka till Vår lösning

Tillbaka