E4

Kapaciteten för E4 norr om Förbifart Stockholm och till Arlanda behöver utökas för att undvika att sträckan blir en flaskhals.

En säkrare och framkomligare väg

De stora trafikströmmarna på väg följer främst de stora motorvägarna i riktning in och ut från Stockholm. Bilen är fortfarande det dominerande transportmedlet vid arbetsresor, framför allt vid pendling över länsgräns. Godstransporter inom regionen sker också nästan uteslutande med vägtransporter. Vägtransporterna dominerar även inrikes godstransporter till och från Stockholm-Mälarregionen samt står för en betydande del av transittrafiken genom regionen.

Europavägarna, vars beräknade livslängd på 40 år passerat sedan länge, är varken anpassade för dagens volymer eller laster, vilket medför stora påfrestningar. En av de hårdast belastade vägsträckorna är E4 norr om Förbifart Stockholm och till Arlanda. Vägavsnittet belastas av såväl en omfattande arbetspendling och stora godsflöden som transporter till/från Arlanda. Utan åtgärder kommer det att bli en flaskhals i en redan hårt belastad infrastruktur.

En bättre sits prioriterar nationella investeringar i E4 på sträckan norr om Förbifart Stockholm till Arlanda. En sådan kapacitetsförbättring medför både ökad trafiksäkerhet och framkomlighet. Detta behöver vara åtgärdat innan 2030, för att upprätthålla funktionerna även vid en ökad trafik när Förbifart Stockholm tagits i bruk.

  • För Sverige som ett starkt exportberoende land har Arlanda en avgörande betydelse. Men kommunikationerna till och från Sveriges största flygplats är bristfälliga. Därför måste alla nodstäder i Stockholm-Mälarregionen få snabba direktförbindelser med Arlanda genom spårbunden kollektivtrafik. Även prioriterade körfält för buss till och från huvudstaden behövs så att kollektivtrafik blir det självklara valet till Arlanda och inte bil som det är idag.

    Jens Sjöström (S), Oppositionsregionråd, Region Stockholm

Tillbaka till Vår lösning

Tillbaka