Investeringarna som får Sverige att växa

Med stöd av rätt nationella investeringar vill vi utveckla infrastrukturen i Stockholm-Mälarregionen. Här presenterar vi vår lösning sammanfattad i fyra funktioner och sex prioriterade behov.

Vad behöver fungera bättre?

Stockholm-Mälarregionen har i första hand behov av att öka tillgängligheten i de storregionala stråken in mot Stockholm, men även mellan Stockholms stadskärnor och regionstäderna. Ytterligare ett behov är att åstadkomma en mer effektiv godshantering och varuförsörjning.

Kvalitativ, kapacitetsstark storregional kollektivtrafik

Effektiv godstransport och varuförsörjning

Internationell tillgänglighet

Stabila och långsiktiga förutsättningar för Gotlands transporter

Sex investeringar som är rätt för Sverige

Stockholm-Mälarregionen prioriterar sex investeringar. Satsningar för en bättre storregional kollektivtrafik, till och från Stockholm, som förbättrar trafiken mellan regionstäderna – och minskar trängseln och klimatutsläppen på väg och järnväg. Rätt nationella investeringar för att Sverige ska fortsätta växa. Detta förutsätter att redan beslutade åtgärder, så som Ostlänken, genomförs.

Två nya spår behövs på den hårt belastade sträckan Uppsala-Skavstaby, vilket ger fyra spår på hela sträckan Stockholm-Uppsala. Därtill behövs en ny station för regionaltåg i Solna, med anslutning till pendeltåg, tunnelbana och spårväg.

Ökad kapacitet för utökad trafik på sträckan Arboga-Hovsta behövs och underlättar för trafiken på Svealandsbanan. Spårområdena vid Örebro och Västerås centralstationer behöver byggas om för utökad person- och godstrafik. En ny station för regionaltåg behövs i Barkarby.

Ökad kapacitet för utökad trafik på sträckan Folkesta-Rekarne behövs och är till nytta även för trafiken med UVEN.

Ökad kapacitet på överlämnings- och rangerbangård, vilket är en förutsättning för ökad andel gods på järnväg samt för att möjliggöra trafik med längre tåg.

Utökad kapacitet norr om Förbifart Stockholm och till Arlanda, som annars blir en flaskhals i en redan hårt belastad infrastruktur.

Kapacitetsökning på sträckan Köping – Västjädra, för ökad framkomlighet och trafiksäkerhet.