Det här är En Bättre Sits

Med rätt nationella investeringar vill vi i Stockholm-Mälarregionen utveckla infrastrukturen, möjliggöra fler bostäder och
skapa En Bättre Sits för transporter och resor i Sverige.

Mälardalsrådets En Bättre Sits-process är det transportpolitiska samarbetet mellan de sju länen Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland. Arbetet koordineras av Mälardalsrådet, med Mälardalsrådets styrelse som formell ägare, uppdragsgivare och remissinstans vid remissvar.

Mål och syfte

Parterna i En Bättre Sits arbetar tillsammans för en sammanhållen, hållbar region med infrastruktur och kollektivtrafik som underlättar människors vardag och stärker näringslivet.

Sedan starten 2003 har En Bättre Sits arbetat mot gemensamt uppställda och politiskt förankrade mål för transportsystemet över läns-, kommun-och partigränserna. Beslut fattas i konsensus. Samarbetet vårdar och vidareutvecklar den länsöverskridande och politiskt genomarbetade utvecklingsstrategin (Systemanalysen) för Stockholm-Mälarregionens transportsystem, samt är plattformen för det gemensamma opinionsbildande arbetet för regionens infrastrukturprioriteringar.

Styrning

Inom Mälardalsrådet leds En Bättre Sits-processen av en politisk styrgrupp (”En Bättre Sits Lilla Gruppen”) bestående av representanter för länsplaneupprättare och kollektivtrafikansvariga i länen. En Bättre Sits Lilla Gruppen förvaltar ett förhandlingsmandat från respektive region. Vid bredare förankring samt beslut sammanträder ”En Bättre Sits Stora Gruppen”. Stora Gruppen består av presidierna eller motsvarande hos länsplaneupprättare och kollektivtrafikmyndigheter i de sju länen tillsammans med Mälardalsrådets presidium.

Framtidens resor. Systemanalys 2020

Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete har 2018-2020 arbetat med en uppdaterad analys av Stockholm-Mälarregionens transportinfrastruktur (”Framtidens resor. Systemanalys 2020”). Arbetet har letts av 70 ledande politiker från länen i Stockholm-Mälarregionen, som till sitt stöd har haft en bred tjänstepersonsrepresentation. Beredningsarbetet i En Bättre Sits sker brett och i nära samspel med regionens län och kommuner (Mälardalsrådets medlemmar) samt akademi och näringsliv.