Argument för En Bättre Sits

Vill du också vara med och bidra till att Stockholm-Mälarregionen och Sverige kan fortsätta växa? Här har vi samlat argument som du kan använda för att påverka i din vardag. Klicka på argumenten nedan för att hitta vad som är relevant för just dig.

En Bättre Sits för Västmanland

Västerås och Västmanland knyts allt närmare Stockholm, genom investeringar i Mälarbanan. I Västerås väntas restiden till Stockholm kunna minskas till 40-45 minuter 2030, vilket möjliggör en sammankoppling av arbetsmarknaderna. Därigenom femdubblas antalet tillgängliga jobb för boende i Västerås, vilket också innebär kraftigt förbättrade förutsättningar för bostadsbyggande. Västerås planerar för hela 40 000 nya bostäder till 2050.

Förbättringar av trafiktillgängligheten har en avgörande betydelse för hela Stockholm-Mälarregionen. I detta ingår även en utbyggnad av E18 mellan Köping och Västjädra utanför Västerås. Den skapar en 25 kilometer lång mötesfri väg med fyra körfält som ger en ökad trafiksäkerhet, ökad framkomlighet och färre trafikolyckor.

För att klara utökade resenärsflöden och frigöra kapacitet för gods är det prioriterat att spårområdet vid Västerås centralstation byggs om. Det behövs både för en ökad pendling och för mer godstransporter på Mälarbanan.  I båda fallen handlar det om att både öka kapaciteten och ställa om till hållbara transporter, där järnvägen har en nyckelroll tillsammans med sjöfarten.

Det behövs nationella satsningar för att öka kapaciteten för hållbara godstransporter på järnväg och med sjöfart, inklusive en utveckling av anslutande landinfrastruktur. Det senare gäller inte minst i Mälarprojektet, Sveriges största sjöfartsprojekt sedan Göta kanal byggdes.

I det spelar Mälarhamnarna i Västerås och Köping nyckelroller och bidrar till Sveriges omställning, med ökade godstransporter på vatten. Därigenom minskar belastningen på det landbaserade trafiksystemet och klimatutsläppen, samtidigt som näringslivet och arbetsmarknaden i hela Mälardalen och Bergslagen gynnas.

Mälarprojektet kräver dock en ombyggd Hjulstabro för att nå sin fulla potential. En anpassad bro möjliggör utvecklade godstransporter på Mälaren och krävs för att dra full nytta av gjorda investeringar i Södertälje sluss, farleder i Mälaren samt Västerås och Köpings hamnar.