Argument för En Bättre Sits

Vill du också vara med och bidra till att Stockholm-Mälarregionen och Sverige kan fortsätta växa? Här har vi samlat argument som du kan använda för att påverka i din vardag. Klicka på argumenten nedan för att hitta vad som är relevant för just dig.

En bättre sits för Stockholm och Sverige

Stockholms län har en dominerande ställning i Stockholm-Mälarregionen, med 57 procent av befolkningen, 62 procent av arbetstillfällena och 68 procent av bruttoregionprodukten (BRP). Tillväxten sedan finanskrisen har varit än mer koncentrerad – ca 70 procent av regionens tillväxt i arbetstillfällen och BRP har skett i Stockholms län.

Regionens invånare behöver ha möjlighet att, oavsett bostadsort, ha tillgång till Stockholms utbud. Arbetsmarknaden behöver vidgas för att förbättra matchningen och integrationen, öka sysselsättningen och minska samhällskostnaderna. Näringslivet behöver infrastruktur för att utvecklas, säkra arbetstillfällen och tillgången till kompetens. Bostadsmarknaden gynnas av att ett bredare utbud blir tillgängligt, där bättre kommunikationer också är en viktig möjliggörare för fler och billigare bostäder. Det underlättar även för ungdomar att gå vidare till högre studier och samhällssektorns rekrytering av personal inom skola, vård och omsorg.

Stockholm-Mälarregionen har i första hand behov av att öka tillgängligheten i de storregionala stråken in mot Stockholm, men även mellan Stockholms stadskärnor och de regionala nodstäderna. För att hålla samman regionen i en gemensam bostads-, studie och arbetsmarknad är det också angeläget att kapaciteten på vägar och spår över Saltsjö-Mälarsnittet i Stockholm är tillräcklig. Det behövs även utökad kapacitet på E4:an norr om Förbifart Stockholm och till Arlanda, som annars blir en flaskhals i en redan hårt belastad infrastruktur.

Kapacitetsituationen på järnvägen är särskilt komplicerad då många trafikkoncept måste samsas på samma spår. Ostkustbanan Stockholm-Uppsala, en av landets hårdast belastade järnvägssträckor med över 40 000 dagliga pendlare, behöver byggas ut till fyra spår hela vägen. Då kan långsamma tåg och snabbare trafik separeras och förutsättningar skapas för över 100 000 nya bostäder. Det behövs även ett trimningspaket för att möjliggöra den tågtrafik Mälardalstrafik kommer att upphandla och en utveckling av pendeltågstrafiken. En ny station för regionaltåg i Solna är angeläget för bättre samordning mellan pendel- och regionaltåg.