Argument för En Bättre Sits

Vill du också vara med och bidra till att Stockholm-Mälarregionen och Sverige kan fortsätta växa? Här har vi samlat argument som du kan använda för att påverka i din vardag. Klicka på argumenten nedan för att hitta vad som är relevant för just dig.

En bättre sits för Sörmland

Sörmland har ett gynnsamt läge och täta band framför allt till Stockholm och till Västerås. Arbetspendlingen och den expansiva logistiksektorn driver trafikutvecklingen och det finns ett uttalat behov och mål att utveckla regionen genom stärkt infrastruktur och kollektivtrafik.

Ett prioriterat nationellt investeringsbehov som skulle gynna länet är att öka kapaciteten på Svealandsbanan så att trafiken på sträckan Folkesta-Rekarne kan utökas. Investeringen är viktig för den växande person- och godstrafiken längs den aktuella sträckan och för att knyta samman Eskilstuna kombiterminal med Mälarhamnarna.

Kombiterminalen i Eskilstuna är den största i Stockholm-Mälarregionen och är, tillsammans med logistikparken i Kjula, nyckelinfrastruktur i regionens godsförsörjning. Investeringen stärker även attraktionskraften för Svealandsbanans pendlarkommuner och kopplingen till Västerås. Detta ger förutsättningarna för nya bostadsinvesteringar och en starkare arbetsmarknad i regionen som helhet.

Samma utveckling sker i Ostlänkenstråket, där Nyköping är nodstad i Sörmland. Nationella investeringar krävs för en tätare samverkan och regionförstoring och för att hantera de stadigt växande trafikflödena.

Ostlänken är ett av landets viktigaste utvecklingsprojekt och knyter samman Nyköping, Norrköping och Linköping med arbetsmarknaden i huvudstadsregionen. Den frigör kapacitet för gods på Södra Stambana och delar av Västra Stambanan, vilket möjliggör mer klimatsmarta transporter på järnväg. Dessutom möjliggörs för 55 000 nya bostäder längs sträckan till år 2050.

Ostlänken knyter även samman Sveriges tredje största utrikesflygplats, Stockholm Skavsta Flygplats, med Stockholm och Arlanda, vilket stärker förutsättningarna för besöksnäringen och för internationell samverkan för regionens näringsliv och lärosäten.