Argument för En Bättre Sits

Vill du också vara med och bidra till att Stockholm-Mälarregionen och Sverige kan fortsätta växa? Här har vi samlat argument som du kan använda för att påverka i din vardag. Klicka på argumenten nedan för att hitta vad som är relevant för just dig.

En Bättre Sits för Östergötland

Linköping och Norrköping planerar båda för en stark utveckling och stadsutveckling intill nya resecentrum i anslutning till Ostlänken. Städerna kommer tillsammans bygga över 30 000 nya bostäder till 2035, där bland annat gamla industriområden blir till nya attraktiva bostadsområden kring de nya stationslägena. I dessa skapas även nya arbetsplatser inom kontor, handel och service.

Satsningarna blir ett stort lyft för Östergötland som del av Stockholm-Mälarregionen, men förutsätter att arbetet med Ostlänken framskrider. Investeringen innebära att Östergötland, Sörmland och Stockholm kan integreras på ett tydligare sätt och att arbets- och studiemarknaderna längs sträckan Linköping, Norrköping, Nyköping, Södertälje, Flemingsberg och Stockholm knyts samman. Det förväntas ge förutsättningar för uppemot 55 000 nya bostäder i stråket Södertälje till Linköping.

Ostlänken frigör därtill kapacitet för gods på Södra Stambana och delar av Västra Stambanan, med stora flöden till/från Göteborgs hamn, Skånes hamnar och Öresundsbron. Det skulle minska trängseln på järnvägen och effektivisera godstransporterna, som i Stockholm-Mälarregionen väntas öka med ca 65 % till 2040.

Att knyta samman Stockholm-Mälarregionen genom en storregional kollektivtrafik med täta trafikavgångar och en väl fungerande storregional godsförsörjning är några av Stockholm-Mälarregionens viktigaste åtaganden. Nationella investeringar krävs för en tätare samverkan och regionförstoring och för att hantera de stadigt växande trafikflödena. Ostlänken är ett av landets viktigaste utvecklingsprojekt och knyter samman Norrköping och Linköping med arbetsmarknaden i huvudstadsregionen och Arlanda, men också med Nyköping och Stockholm Skavsta Flygplats.