Argument för En Bättre Sits

Vill du också vara med och bidra till att Stockholm-Mälarregionen och Sverige kan fortsätta växa? Här har vi samlat argument som du kan använda för att påverka i din vardag. Klicka på argumenten nedan för att hitta vad som är relevant för just dig.

En Bättre Sits för Gotland

Gotland är som ö helt beroende av en väl fungerande sjö- och luftfart, för att dra nytta av närheten till Stockholm, Mälardalen och läget i Östersjöregionen.

En god tillgänglighet till andra regioner och länder är viktigt för de människor, verksamheter och företag som finns på Gotland. Drygt 3 200 personer arbetspendlar till/från Gotland och viktiga näringsgrenar, som livsmedelsindustri, areella näringar, besöksnäring, bygg och handel, är i hög grad kommunikationsberoende. Inom utbildning och sjukvård finns en nära samverkan med Uppsala och Stockholm.

För att kunna öka befolknings- och besöksantalet liksom för att stärka näringslivet och välfärden behöver Gotlands attraktions- och konkurrenskraft stärkas. Tillgängligheten spelar här en stor roll. Fler transportmöjligheter och destinationer, både med flyg och med färjor, behöver utvecklas.

Förbindelserna till/från hamnarna och flygplatserna på fastlandet är av stor betydelse. Trafik till två fastlandshamnar, en garanterad bastrafik och konkurrenskraftig prissättning prioriteras, samtidigt som trafiken måste bli hållbar. Visby hamn är i dagslägen den enda hamn som linjetrafikens färjor kan angöra. En reservhamn på Gotland är en förutsättning för att säkra nödvändig försörjning till ön om Visby hamn av någon anledning inte kan användas.

Inom produktionen på Gotland behövs en så lång produktionsdag som möjligt och för många av företagen därefter en färjetidtabell som passar in i logistikkedjor på fastlandet. För att gotländska företag ska ha likvärdiga villkor krävs också konkurrenskraftiga transportkostnader. Att trafiksystemen kan bidra till att Gotland har likvärdiga konkurrensvillkor som övriga Sverige är viktigt.

Gotlands läge gör att flygplatsen är av central betydelse. Flygplatsen har också militär trafik och är ett riksintresse. Flygtrafiken till/från Stockholmregionen är av största vikt, och att då även koppling finns till nationella och internationella destinationer genom trafik både till Bromma och till Arlanda.