Argument för En Bättre Sits

Vill du också vara med och bidra till att Stockholm-Mälarregionen och Sverige kan fortsätta växa? Här har vi samlat argument som du kan använda för att påverka i din vardag. Klicka på argumenten nedan för att hitta vad som är relevant för just dig.

En Bättre Sits för bostäder

När städers tillgänglighet och sammankoppling förbättras genom investeringar i transportsystem blir de samtidigt mer attraktiva för boende och verksamheter. Då växer staden, vilket stärker dess attraktivitet och marknadspotential ytterligare.

Detta är anledningen till att satsningar på ny och förbättrad trafikinfrastruktur hänger så nära samman med produktionen av nya bostäder. Hög tillgänglighet skapar marknadspotential, möjliggör för nya områden att exploateras och är avgörande för bostadens attraktivitet på bostadsmarknaden.

Bättre kommunikationer är också en viktig möjliggörare för fler att ta del av ett bredare bostadsutbud. Höga bostadspriser är ett hinder för många att etablera sig i de högst prissatta städerna/områdena. Genom pendling kan de bosätta sig i ett mer överkomligt prissatt område i omgivningen och ändå ta del av stadens arbetsmarknad och utbud. Detta är viktigt både för den enskilde och för näringslivets och det offentligas möjligheter att klara sin kompetensförsörjning.

Idag är det bostadsbrist i merparten av Stockholm-Mälarregionens kommuner. Med förbättrad tillgänglighet till följd av Stockholm-Mälarregionens prioriterade infrastrukturinvesteringar kan bostadsproduktionen och det tillgängliga bostadsutbudet stärkas. Framför allt följande investeringar har stor potential i detta avseende:

  • Ett nytt dubbelspår, det vill säga totalt fyra spår längs Ostkustbanan mellan Uppsala och Stockholm, möjliggör enligt Handelskammarens beräkningar för ca 100 000 nya bostäder i stråket Märsta–Uppsala.
  • Ostlänken förväntas ge förutsättningar för uppemot 55 000 nya bostäder i stråket Södertälje till Linköping, varav drygt 30 000 i städerna Linköping och Norrköping till 2035.
  • Investeringar i Mälarbanan minskar restiden från Västerås till Stockholm till 40-45 minuter. Detta möjliggör en sammankoppling av arbetsmarknaderna och ger kraftigt förbättrade förutsättningar för Västerås planer om 40 000 nya bostäder till 2050.