Argument för En Bättre Sits

Vill du också vara med och bidra till att Stockholm-Mälarregionen och Sverige kan fortsätta växa? Här har vi samlat argument som du kan använda för att påverka i din vardag. Klicka på argumenten nedan för att hitta vad som är relevant för just dig.

En Bättre Sits för Arlanda

Stockholm Arlanda Airport är Sveriges i särklass största flygplats för inrikes- och utrikesflyg samt för flyggods. För att Stockholm-Mälarregionen även fortsättningsvis ska vara en stark tillväxtmotor för det exportberoende Sverige, är den nationella och internationella tillgängligheten avgörande. I detta har Arlanda en nyckelroll.

I anslutning till Arlanda växer flygplatsstaden Airport City Stockholm fram och omfattar redan idag cirka 25 000 arbetstillfällen. Inom 15-20 år beräknas denna plats ha 50 000 arbetstillfällen, vilket stärker flygplatsstadens betydelse för Stockholm-Mälarregionens ekonomiska utveckling.

En förutsättning för att flygplatsen och flygplatsstaden ska kunna fortsätta utvecklas är att nödvändiga investeringar genomförs.

Det behövs en ökad kapacitet för anslutande vägar och järnvägar, framför allt på E4:an och Ostkustbanan. Vägsystemet till Arlanda är hårt belastat och regionen vill att nationella investeringar prioriteras för E4 på sträckan norr om Förbifart Stockholm till Arlanda. En utbyggnad av Ostkustbanan behövs därtill för att avlasta vägsystemet och möjliggöra hållbara transporter.

Genom investeringar som gör Arlanda mer tillgänglig för hela regionen ökar flygplatsens upptagningsområde. Det ökar också omlandet inom vilket arbetstagare kan bosätta sig och samtidigt dra nytta av den växande arbetsmarknaden på Arlanda och inom Airport City Stockholm. Det ger också en bättre trafiksäkerhet och framkomlighet och bidrar till den regionala utvecklingen och regionens internationella attraktionskraft.

Kapacitetsmässigt pekar bedömningar även på att Arlanda kan behöva byggas ut med en ny rullbana under planperioden till 2050. Om Bromma flygplats avvecklas senast 2038 när dagens Brommaavtal löper ut, accentueras detta behov.