Argument för En Bättre Sits

Vill du också vara med och bidra till att Stockholm-Mälarregionen och Sverige kan fortsätta växa? Här har vi samlat argument som du kan använda för att påverka i din vardag. Klicka på argumenten nedan för att hitta vad som är relevant för just dig.

En Bättre Sits för Örebro

Örebro är en av landets snabbast växande städer. Bostadsbyggandet har nått rekordnivåer och, räknat i nya bostäder per tusen invånare, varit högre än i såväl Storstockholm som Storgöteborg. Utvecklingen hindras dock av att varken pendling eller godstransporter fungerar optimalt. Trafiken väntas öka kraftigt de närmaste decennierna, inte minst till följd av befolkningsökningen men även mer godstransporter på järnväg.

För att klara detta behöver spårområdet vid Örebro centralstation byggas om. Det skulle innebära helt nya förutsättningar för en utökad person- och godstrafik och stärka integrationen med övriga Stockholm-Mälarregionen. För detta behövs också kapacitet för utökad trafik på sträckan Kolbäck-Hovsta, till nytta även för en utökad trafik på Svealandsbanan samt för att kunna vända fler tåg i Arboga. Det skulle underlätta för trafiken längs hela Svealandsbanan, men också godstrafiken genom Bergslagen.

Även investeringen för utökad kapacitet på Svealandsbanans sträcka mellan Folkesta-Rekarne har direkt påverkan för godstransporterna till, från och genom Örebro län. Stora godsflöden transporteras mellan Dalarna och Oxelösund, passerar persontrafikstråket och behöver utökad kapacitet för att komma fram fortare.

I anslutning till detta behöver Hallsberg ökad kapacitet i överlämnings- och rangerbangården. Hallsberg är en viktig knutpunkt för hela Sveriges godstransporter och investeringar i denna är en förutsättning för ökad andel gods på järnväg samt för att möjliggöra trafik med längre tåg. Därigenom kan såväl trängseln som klimatutsläppen orsakade av lastbilstransporter minska.