Vi vill ge hela Sverige En Bättre Sits med rätt infrastruktursatsningar

Stockholm-Mälarregionen växer och blir allt viktigare för hela Sveriges utveckling och konkurrenskraft. I En Bättre Sits samarbetar sju län för att rätt nationella infrastruktursatsningar ska göras fram till 2030. Satsningar som gör att regionen och resten av landet kan fortsätta utvecklas.

personer bor i regionen

ic_attach_money
%

av Sveriges BNP skapas i Stockholm-Mälarregionen

ic_work
%

av landets arbetstillfällen finns i Stockholm-Mälarregionen

ic_receipt

- kostar trängsel & förseningar i Stockholms län / år

Vårt mål är att skapa ett transportsystem

  • där regionens och nationens internationella konkurrenskraft utvecklas och bidrar till attraktivitet
  • där utvecklingen är långsiktigt hållbar - ekonomiskt, socialt och ekologiskt
  • där samverkan, helhetssyn och utnyttjande av alla fyra trafikslagen leder till effektivitet
  • där flerkärnighet och en förstorad arbetsmarknad främjar regional utveckling

Infrastruktur - nuläge och utmaningar

  • Stockholm-Mälarregionen väntas växa med 1,4 miljoner invånare och 700 000 arbetstillfällen till 2050.
  • Stora kostnader för trängsel och förseningar, över 6 miljarder kronor per år enbart i Stockholmsregionen.
  • Stora samhällsförändringar och ökade krav på hållbar utveckling.
  • Godsmängderna i regionen förväntas öka med 65% fram till 2040.
  • Ökad internationell tillgänglighet avgörande för Sveriges konkurrenskraft.
  • Höga utsläpp av växthusgaser från transportsektorn.

Vad behöver fungera bättre?

Stockholm-Mälarregionen har i första hand behov av att öka tillgängligheten i de storregionala stråken in mot Stockholm, men även mellan Stockholms stadskärnor och regionstäderna. Ytterligare ett behov är att åstadkomma en mer effektiv godshantering och varuförsörjning.

Infrastruktursatsningar som är rätt för Sverige

Stockholm-Mälarregionen prioriterar sju investeringar. Satsningar för en bättre storregional kollektivtrafik, till och från Stockholm, som förbättrar trafiken mellan regionstäderna – och minskar trängseln och klimatutsläppen på väg och järnväg. Rätt nationella investeringar för att Sverige ska fortsätta växa. Detta förutsätter att redan beslutade åtgärder, så som Ostlänken, genomförs.

Landets största pendlarflöde över en länsgräns återfinns på Ostkustbanan mellan Uppsala och Stockholms län. Sammanlagt görs över 40 000 dagliga pendlare i båda riktningarna mellan Uppsala, Knivsta, Arlanda, Kista och Stockholm.

Kapacitet för utökad trafik på sträckan Kolbäck-Hovsta, möjliggör utökad trafik på Svealandsbanan samt för att kunna vända fler tåg i Arboga. Därtill ombyggnad av spår genom Örebro samt spårområdet på Västerås central för att klara utökade resenärsflöden och frigöra kapacitet för gods.

Kapacitet för utökad trafik på sträckan Folkesta-Rekarne, till nytta även för trafiken med UVEN samt för att knyta samman Eskilstuna kombiterminal med Mälarhamnarna.

Ökad kapacitet för gods- och persontrafik, vilket är en förutsättning för ökad andel gods på järnväg för långsiktig hållbarhet samt för att möjliggöra trafik med längre tåg.

Utökad kapacitet norr om Förbifart Stockholm och till Arlanda som är av särskild betydelse för regionens konkurrenskraft. Annars blir E4:an en flaskhals i en redan hårt belastad infrastruktur.

En anpassad bro möjliggör utvecklade godstransporter på Mälaren och krävs för att dra full nytta av gjorda investeringar i Södertälje sluss, farleder i Mälaren samt Västerås och Köpings hamnar.

För att möjliggöra den tågtrafik Mälardalstrafik kommer att upphandla. I nära samverkan med trafikverket.

Stockholm-Mälarregionen förutsätter att ingångna avtal och beslut åtgärdas gällande den Nationella planen 2018-2029.

Sju län – en samlad röst för regionen

Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland – tillsammans samarbetar vi sedan flera år tillbaka i infrastruktur- och transportfrågor. En Bättre Sits är en historiskt unik satsning där vi enats om prioriteringar av de investeringar som behövs för att hantera gemensamma utmaningar och stärka utvecklingen i Stockholm-Mälarregionen. Satsningar som kommer hela Sverige till nytta.